ΔΙΑΛΕΞΗ 12

Ρευστότητα μεμβράνης

https://www.khanacademy.org/test-prep/mcat/cells/cell-membrane-overview/v/cell-membrane-fluidity

Συστηματικός ρόλος των ΕΜΟ
Παγοπυρήνωση
Το βασικό αντιοξεδωτικό σύστημα των φυτών
Αντιοξεδωτκά