ΔΙΑΛΕΞΗ 6

ΕΠΙΛΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

  • Μέθοδοι ανίχνευσης, για παράδειγμα αέριος χρωματογραφία (από την Khan Academy)
  • Βασικός μεταβολισμός από την Khan Academy
  • Κάποιοι βασικοί δευτερογενείς μεταβολίτες

Άρθρα ανασκόπησης

Briskin, D.P. (2000). Medicinal plants and phytomedicines. Linking plant

biochemistry and physiology to human health. Plant Physiol. 124:

507–514. doi:10.1104/pp.124.2.507.

Hartmann, T. (2007). From waste products to ecochemicals: Fifty years

research of plant secondary metabolism. Phytochemistry 68: 2831 doi:10.1016/j.phytochem.2007.09.017.

Lewis, W.H., and Elvin-Lewis, M.P.F. (2003). Medical Botany: Plants

Affecting Human Health. (Hoboken, NJ: John Wiley and Sons).

Phillipson, J.D. (2001). Phytochemistry and medicinal plants. Phytochemistry

56: 237–243. doi:10.1016/S0031-9422(00)00456-8.

Phillipson, J.D. (2007). Phytochemistry and pharmacognosy. Phytochemistry

68: 2960–2972. doi:10.1016/j.phytochem.2007.06.028.

Raskin, I., et al. (2002). Plants and human health in the twenty-first

century. Trends Biotechnol. 20: 522–531. doi:10.1016/S0167-7799

(02)02080-2.

Sumner, J. (2000). The Natural History of Medicinal Plants. (Portland,

OR: Timber Press).