ΔΙΑΛΕΞΗ 1

Eρωτήσεις που διατυπώθηκαν:

  1. πότε χρησιμοποιούμε την εκάστοτε τεχνική; ποια τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά της.
  2. Πώς μπορούμε να παρακολουθούμε in vivo ένα βιομόριο και να παρακολουθούμε τις αλληλεπιδράσεις του;
  3. Από τη θεωρία στη πράξη. Πώς δουλεύει το συνεστιακό για παράδειγμα;
  4. Πράσινη ενέργεια/phytoremediation
  5. Συνθετική βιολογία στα φυτά.
  6. Παθογένεια και μηχανισμοί άμυνας.
  7. Βιοασφάλεια και γονιδιακή επεξεργασία.

Νέα πλαίσια που συζητήθηκαν-New concepts

Phase separation
P-bodies
confocal microscopy: why do we use it and the basics

Interesting additional read:

https://scaleofuniverse.com/